หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครชุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
นายธนิสร บุญมีจิว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
  "นครชุม นครสุข
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวยั่งยืน"
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
นายธนิสร บุญมีจิว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้า

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค

ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและการจัดผังเมือง
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และระบบขนส่งสินค้าเกษตร

พัฒนา รณรงค์ จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

พัฒนา ส่งเสริม รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างชุมชนเข้มแข็ง

พัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนและประชาชนในพื้นที่

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และป้องกันระงับโรคติดต่อ

ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาและส่งเสริมการสร้างรายได้และพัฒนาอาชีพ

ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ

การบำบัดและการจัดการขยะมูลฝอย

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ

พัฒนา ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนา ส่งเสริม การจัดงานโครงการรัฐพิธี งานเฉลิมพระเกียรติ งานประเพณีที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด และอำเภอ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และทางการเมือง

พัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติราชการและบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาการจัดเก็บรายได้และพัฒนา ICT
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ : 0-5500-9808 โทรสาร : 0-5500-9808 Email : saraban_06650206@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
จำนวนผู้เข้าชม 5,782,211 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com