หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัด อบต.นครชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นครชุม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่ (เพิ่มเติม)
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
    - การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
    - บัญชีครุภัณฑ์
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ไฟล์แนบ
    - คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายรับ ไฟล์แนบ
    - คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ไฟล์แนบ
    - บันทึกหลักการและเหตุผล ส่วนที่ 2. ไฟล์แนบ
    - บันทึกหลักการและเหตุ แบ่งตามด้าน ไฟล์แนบ
    - รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล ไฟล์แนบ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    เว็บบอร์ด
  o9 Social network
    - facebook;เพจงานประชาสัมพันธ์อบต.นครชุม
    - Line;ประชาสัมพันธ์ อบต.นครชุม ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี ไฟล์แนบ
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไฟล์แนบ
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  o17 E-Service
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจากระบบ e-GP
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1
    - ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล
    - ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
    - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    - ประมวลจริยธรรม
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก ทั่วไป วิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
    - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล
    - แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2564-2566
    - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
    - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่วกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงส่วนตำบล
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    - ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
    - ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล
    - รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล
    - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 รอบปีงบประมาณ 2563
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - บันทึกข้อความรายงานผลต่อผู้บริหารที่นำไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    เว็บบอร์ด
  o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ไฟล์แนบ
    - ภาพประกอบการประชาคมตำบลเพื่อรับทราบความคิดเห็นในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำแควน้อยฝั่งซ้าย จังหวัดพิษณุโลก ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    - ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
  o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    - กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 2564
    - ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ออนไลน์
    - จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
    - ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
 
  (1)     2   
 
สายตรงปลัด
โทร : 088-144-5462 ,
092-195-0545
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-144-5462 ,
092-195-0545
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
 
 
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ : 0-5500-9808 โทรสาร : 0-5500-9808
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
จำนวนผู้เข้าชม 3,656,488 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com