หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครชุม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
นายธนิสร บุญมีจิว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป อบต.นครชุม
    - ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - บัญชีสรุปโครงการ แบบ.ผ01
    - การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติแบบ.ผ02
    - บัญชีครุภัณฑ์ แบบ.ผ03
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    - คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายรับ
    - คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
    - บันทึกหลักการและเหตุผล ส่วนที่ 2.
    - บันทึกหลักการและเหตุ แบ่งตามด้าน
    - รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
    - แผนดำเนินงานประจำปี 2565
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    - ประกาศ.อบตนครชุม.รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)
    - ประกาศ.อบตนครชุม.รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2565)
    - รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1-2
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  o17 E-Service
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายรับ
    - คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
    - บันทึกหลักการและเหตุผล ส่วนที่ 2.
    - บันทึกหลักการและเหตุ แบ่งตามด้าน
    - รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    - ปกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
    - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e - bidding
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจากระบบ e-GP
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - ประกาศ อบต.นครชุม เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล
    - แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2564-2566
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล
    - กิจกรรมปลูกจิตสำนึกการปฏิบัติตนตามนโยบาย NO GiFT POLICY ในการเข้าแถวเคารพธงชาติ
    - กิจกรรมเดินรณรงค์การประกาศนโยบาย NO GiFT POLICY
    - ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ปี 2565 ครั้งที่ 1
    - โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม (หลักสูตรทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    - การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า รุ่นที่ 3
    - ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ครั้งที่ 1 ปี 2565
    - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565
    - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - ประกาศก.อบต.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. (หมวด 4 การคัดเลือก หน้า 17 - 41) (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)
    - ประกาศก.อบต.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. (หมวด 5 การบรรจุและแต่งตั้ง หน้า 41-52) (หมวด 12 ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล หน้า 88-95) (การบรรจุและแต่งตั้งและการพัฒนาบุคลากร)
    - ประกาศก.อบต.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร)
    - ประกาศ ก.อบต.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 (การให้คุณให้โทษ)
    - ประกาศก.อบต.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่วกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงส่วนตำบล พ.ศ.2558 (การสร้างขวัญกำลังใจ)
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    - รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
  (1)     2   
 
สายตรงปลัด
โทร : 0-5500-9808
สายตรงนายก
โทร : 093-140-8954
นายธนิสร บุญมีจิว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ : 0-5500-9808 โทรสาร : 0-5500-9808 Email : saraban_06650206@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
จำนวนผู้เข้าชม 4,309,133 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com