หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
"ตำบลโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีคุณภาพปลอดภัย ใส่ใจบริการ บริหารแบบมีส่วนร่วม รวมใจรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืนปลอดภัย"
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัด อบต.นครชุม ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นครชุม
วิสัยทัศน์ อบต.นครชุม
เขาปกโล้น
น้ำตกวังตาด
ร่องเขาแห่งนครชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
1
2
3
4
5
 
 
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัด อบต.นครชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นครชุม
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
  องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน
และนำมาเป็น แนวทาง ในการพัฒนาตำบล
ให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
โทร 1567
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
กิจกรรม
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลกค่ะ
 
 
 
 
กิจการสภา วีดิทัศน์
   


ประชุมสภา อบต.นครชุม [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 4 


- ทดสอบ ระบบกิจการสภา - [ 21 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 159 


- ทดสอบ ระบบVDO วีดิทัศน์ - [ 21 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 273 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้ว บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกั [ 26 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 27 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้ [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 33 
   
 
   
 
  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
- ทดสอบ ระบบประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 21 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 181 
   
 
   
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้านนาเมือง หมู่ 3 โ [ 16 พ.ค. 2562 ]

   
 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
การจัดทำข้อมูลการนำเสนอคำขอเพิ่มเเละเปลี่ยนเเปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ด่วนที่สุด กพส. มท. 0810.8/ว2192  [ 23 ก.ค. 2563 ]
แจ้งเร่งรัดการจัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาเพื่อประกอบการพิจารณาคืนเงินชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำ และการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรุ่นที่ 6-14 ด่วนที่สุด กพส. มท. 0810.3/ว2193  [ 23 ก.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID - 19 กสธ. มท. 0819.2/ว2188  [ 23 ก.ค. 2563 ]
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท. 0819.2/ว4253  [ 23 ก.ค. 2563 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ใหม่ กศ. มท 0816.3/ว2059  [ 23 ก.ค. 2563 ]
การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว4289  [ 23 ก.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2189  [ 23 ก.ค. 2563 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2174  [ 23 ก.ค. 2563 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว2178  [ 23 ก.ค. 2563 ]
โครงการสอนออนไลน์ Project 14 กศ. มท 0816.3/ว2176  [ 22 ก.ค. 2563 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ด่วน สน.บถ. มท 0809.4/ว2155 [เอกสารแนบ]  [ 21 ก.ค. 2563 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ด่วน สน.บถ. มท 0809.4/ว2156 [เอกสารแนบ]  [ 21 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2162  [ 21 ก.ค. 2563 ]
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว2157  [ 21 ก.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว2152  [ 21 ก.ค. 2563 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว2153  [ 21 ก.ค. 2563 ]
โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด กศ. มท 0816.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4203  [ 20 ก.ค. 2563 ]
การจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4171  [ 20 ก.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2154  [ 20 ก.ค. 2563 ]
การใช้งานระบบคลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (KM e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว2141  [ 20 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "คุ้มค่า" ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ กสว. มท 0820.2/ว2147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2122  [ 20 ก.ค. 2563 ]
การจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว2126  [ 17 ก.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2134  [ 17 ก.ค. 2563 ]
   
   
 
โครงการฝึกอบรมเฃิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4844 ลว. 24 ก.ค.63 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
การจัดทำข้อมูลการนำเสนอคำขอเพิ่มเเละเปลี่ยนเเปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4833 ลว 24 ก.ค. 63 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
โครงการเครือข่ายของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563 ที่ พล 0023.3/ว 388 ลว 24 ก.ค. 63 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด ที่ พล 0023.3/ว 389 ลว 24 ก.ค. 63 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4810 ลว 24 ก.ค. 63 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4784 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 70 
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4783 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4779 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
แจ้งตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ที่ พล 0023.5/ว 385 ลว 22 กค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 56 
แจ้งประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุง Factor F ใหม่ ที่ พล 0023.5/ว 384 ลว. 22 กค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
ขอความร่วมมือสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พล 0023.3/ว 381 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 66 
ขอเชิญประชุมรับฟังรายงานผลการศึกษาและจัดทำข้อเสนอ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว 383 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 54 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4748 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 61 
การนิเทศ กำกับ ติดามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4741 ลว 21 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 75 
ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 4738 ลว. 21 ก.ค. 63 [ 21 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 109 
การพิจารณาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4739 ลว 21 ก.ค. 63 [ 21 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 106 
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขานุการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของเทศบาล ที่ พล 0023.2/ว5629 ลว 15 ก.ค. 63 [ 21 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 45 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 377 ลว 20 ก.ค. 63 [ 20 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 129 
บันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. Info ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 378 ลว 20 ก.ค. 63 [ 20 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 120 
การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ด่วนที่สด ที่ พล 0023.3/ว 376 ลว 20 ก.ค. 63 [ 20 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 96 
   
   
 
อบต.ชัยนาม การสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านซำบอน [ 12 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
อบต.ไผ่ขอดอน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.บ้านใหม่ โครงการคัดแยกขยะและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะ [ 15 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านใหม่ ตรวจสถานประกอบการร้านมินิมาร์ท/ร้านขายของชำ [ 15 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านใหม่ ตรวจสารตกค้างในอาหารสถานประกอบการ [ 15 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.พันชาลี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นครชุม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลื [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย เทศบาลฯ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ [ 26 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.นครไทย [ 26 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ปลักแรด คำสั่ง แบ่งมอบงานภายในสำนักปลัดเทศบาล ปี 2563 [ 26 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ปลักแรด คำสั่ง แบ่งมอบงานภายในสำนักปลัดเทศบาล ประจำปี 2562 [ 26 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เยี่ยมชมผู [ 25 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
ทต.บ้านใหม่ โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร [ 25 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านใหม่ ตรวจสารปนเปื้อนอาหาร ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสด 2563 [ 25 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คันโช้ง [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
   
 
  กระดานสนทนา
   
 
อยากให้ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาภูเขา (10 ก.ค. 2563)    อ่าน 12  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (7 พ.ค. 2563)    อ่าน 68  ตอบ 1  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (8 ม.ค. 2563)    อ่าน 59  ตอบ 0  
   
 
   
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
       
OTOP

ผลิตภัณฑ์

เลี้ยงโค

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านตาช่วง
TRAVEL

สถานที่สำคัญ
       
 
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.นครชุม
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
คำแนะนำภาษี
 
ภาษีทุกประเภทจะคืนสู่ประชาชน ด้วยโครงการ พัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อไป
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ
และแรงจูงใจในการทำงาน
ของบุคลากรสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
แบบสำรวจความต้องการ
ในการฝึกอบรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นครชุมพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
สายตรงปลัด
โทร : 088-144-5462 ,
092-195-0545
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-144-5462 ,
092-195-0545
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
 
 
 
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ : 0-5500-9808 โทรสาร : 0-5500-9808
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
จำนวนผู้เข้าชม 2,817,094 เริ่มนับ 7 พ.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com