หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัด อบต.นครชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นครชุม
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลงแร่ให้แก่ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 370 ลว. 30 มิ.ย. 63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 114 
แจ้งการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศ(e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1 ที่ พล 0023.3/ว 4335 ลว 30 มิ.ย. 63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 65 
(ชุดที่ 1) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2563 ที่ พล 0023.2/ว4336 ลว. 30 มิ.ย.2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 306 
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 371 ลว 30 มิ.ย. 63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 61 
(ชุดที่ 2) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2563 ที่ พล 0023.2/ว4336 ลว. 30 มิ.ย. 63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 318 
การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ที่ พล 0023.3/ว4296 ลว. 29 มิ.ย.63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 240 
สรุปผลการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ พล 0023.2/ว4339 ลว 30 มิ.ย. 63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 361 
เร่งรดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง โควิด 19 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 369 ลว 30 มิ.ย. 63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 110 
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ที่ พล 0023.3/ว 4298 ลว 29 มิ.ย. 63 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 99 
การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ที่ พล 0023.3/ว 4297 ลว 29 มิ.ย. 63 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 159 
การายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ที่ พล 0023.5/ว 359 ลว 24 มิถุนายน 63 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 88 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4295 ลว 29 มิ.ย. 63 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 101 
แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงานงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4294 ลว 29 มิ.ย. 63 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 88 
กำหนดการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ที่ พล 0023.3/ว4293 ลว 29 มิ.ย. 63 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 41 
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) กรณีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (เด็กรหัส G) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4292 29 มิ.ย. 63 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 81 
ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4274 ลว 26 มิ.ย. 63 [ 26 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 287 
โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4275 ลว 26 มิ.ย. 63 [ 26 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 92 
แนวทางดำเนินการและวิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนสำรองจ่าย ตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พล 0023.4/ว 4270 ลว. 25 มิ.ย. 63 [ 25 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 45 
ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ เข้าร่วมอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุ ฯ ที่ พล 0023.4/ว 360 ลว. 24 มิ.ย. 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 74 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจประเมินกิจการและกิจกรรมคามแนวทางผ่่อนคลายการบังคับใช้มาตราการการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของสถานประกอบการในพื้นที่ ที่ พล 0023.1/363 ลว. 25 มิ.ย. 63 [ 25 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 87 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 467
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.นครชุม
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
LINK ที่น่าสนใจ