ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล นครชุม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 25 พ.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256379,83087,527102,31990,96757,561-------418,204
2562199,097164,906136,91791,257150,188134,408116,23995,95589,05586,05868,92473,2761,406,280
25613,609135,19762,17067,22354,17068,09454,06949,81837,17682,285122,327135,378871,516
ยอดยกมาตั้งแต่ 7 พ.ย. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,231
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,697,231
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี